Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over het begeleidingsteam, zorgcoördinator, orthopedagoog, remedial teaching, dyslexie etc. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Begeleidingsteam Zorgcoördinator Zorgfunctionaris/orthopedagoog Schoolmaatschappelijk werker Remedial teacher/dyslexiecoach/huiswerkbegeleiding Samenwerkingsverband VO Westland Passend onderwijs

Begeleidingsteam

Op ISW Lage Woerd is een begeleidingsteam (BT) actief die extra ondersteuning biedt aan leerlingen die dit nodig hebben. U kunt hierbij denken aan extra zorg voor leerlingen met leerproblemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Binnen het begeleidingsteam vallen de zorgcoördinator, zorgfunctionaris/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuners vanuit samenwerkingsverband (SWV) VO Westland en een remedial teacher. Het begeleidingsteam kan worden geraadpleegd op het moment dat er een hulpvraag speelt bij een leerling, mentor of ouder.

Het begeleidingsteam is een multidisciplinair team dat in de begeleiding op basis van hulpvragen verschillende samenwerkingspartners of documenten raadpleegt. Samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld het Sociaal Kernteam Westland, Vitis Welzijn, Jeugd Gezondheid Zorg (bijvoorbeeld voor trainingen sociale vaardigheid en weerbaarheid), de voorzitter van het SWV VO Westland, Trajectgroep ISW Westland Vakcollege, Flexcollege Den Haag, scholen voor speciaal onderwijs in de regio.
Documenten waarvan gebruik gemaakt wordt, zijn het anti-pestprotocol, het dyslexiebeleidsplan, het rekenbeleidsplan, Deze documenten worden gepubliceerd op de website van ISW Lage Woerd op het moment dat de meest recente versie is goedgekeurd.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert onder verantwoording van het MT het BT en neemt deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland. De zorgcoördinator, aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld en anti-pestcoördinator is mevr. Van Westenbrugge, het e-mailadres is wbe@isw.info.

Zorgfunctionaris/orthopedagoog

De zorgfunctionaris/orthopedagoog, mevr. Van der Laan MSc., is als orthopedagoog onderdeel van het begeleidingsteam. Haar taak binnen het begeleidingsteam bestaat uit het onderzoeken op basis van hulpvragen van leerlingen, ouders of docenten, maar biedt ook kortdurende begeleiding aan leerlingen of klassen. Het e-mailadres is laa@isw.info.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker gaat individueel met leerlingen in gesprek als er vragen zijn op sociaal-emotioneel gebied. De schoolmaatschappelijk werker kan ook een gesprek voeren met ouders als er opvoedvragen spelen. Bovendien geeft zij ook cursussen op maat om leerlingen en/of ouders te ondersteunen. De schoolmaatschappelijk werkster is mevr. Hoogvelt– van Wijk.
De schoolondersteuners van het SWV VO zijn mevrouw Meijer en mevrouw Goeijenbier. Zij bieden langdurige ondersteuning aan leerlingen met bijvoorbeeld concentratieproblemen, werkhouding, gedragsproblemen en schoolprestaties.

Remedial teacher/dyslexiecoach/huiswerkbegeleiding

De remedial teacher biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen die didactisch een achterstand hebben opgelopen. De remedial teacher is mevrouw J. Franssen. Hiernaast zijn er docenten met een aanverwante taak. De heer Roctus is dyslexiecoach.  Huiswerkbegeleiding wordt geboden door de mentoren.

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland. Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV gezamenlijk een passende onderwijsplek kunnen bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).