Afspraken Pagina afdrukken

Lees hier meer over balans, leerlingenstatuut en schoolregels (rechten en plichten). Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Leerlingenstatuut Schoolafspraken (rechten en plichten) Procedures Gedrag Veiligheid Kledingvoorschriften Schoolterrein Genotmiddelen

Leerlingenstatuut

De school beschikt over een leerlingenstatuut, waarin de plichten en rechten van de leerlingen vermeld staan. Het leerlingenstatuut beschrijft ook hoe wij handelen als er problemen zijn tussen leerlingen en school. Daarom is het leerlingenstatuut van belang voor iedereen. Wij reiken het statuut in het eerste leerjaar uit aan de leerlingen. De later instromende leerlingen ontvangen het statuut nadat zij op ISW zijn geplaatst. Een eenvoudige versie van het leerlingenstatuut is het boekje “Zo doen wij het hier”. Iedere leerling ontvangt dit boekje bij de start van het schooljaar. In een antwoordformulier worden de ouders gevraagd voor gezien te ondertekenen.

Schoolafspraken (rechten en plichten)

Op onze school zijn er uiteraard afspraken waaraan iedereen zich moet houden. We kennen het leerlingenstatuut waarin alle officiële afspraken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. Deze afspraken zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving.  Aan het begin van het schooljaar bespreekt de groepsmentor de afspraken met de leerlingen, in overleg worden dan de klassenafspraken geformuleerd. Ook hangt er in het gebouw op diverse plaatsen een samenvatting van de afspraken die de leerlingen in de klas zelf met de mentor maken. Daardoor krijgen de rechtenen plichten de aandacht die nodig is. De rechten en plichten zijn samengevat in afspraken en die zorgen ervoor dat elke leerling zich in een veilige omgeving persoonlijk kan ontplooien. Overigens is er op het schoolplein en in het schoolgebouw ook videobewaking om de veiligheid te bevorderen. Daarnaast werken wij met het programma Kanjertraining. Dit is een methode die de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling op een andere manier aandacht geeft. Alle medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd.

Procedures

De procedures die gelden voor schorsing en verwijdering van leerlingen en het leerlingenstatuut staan op onze website (www.isw.info) > klik op de locatie > klik op Afspraken . Deze informatie ligt ook ter inzage op alle locaties

Gedrag

Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Daarom gelden op onze scholen verschillende afspraken.

Veiligheid

Wij mogen kleding, tassen en kluisjes controleren op verboden bezittingen. Leerlingen mogen geen wapens of voorwerpen die volgens de wet als wapen gelden, bezitten en/of gebruiken. In alle gevallen nemen wij het materiaal in beslag en lichten de politie in. Verwijdering van school kan het gevolg zijn. Wij tolereren geen vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag.

Kledingvoorschriften

  1. Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil, zolang dat binnen de gangbare fatsoensnormen blijft. De teamleiders van de school beoordelen of deze normen worden overschreden.
  2. Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding zijn niet toegestaan. Ook aanstootgevende kleding is ongewenst.
  3. Het dragen van hoofdbedekking (petten e.d.) is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddoek en andere hoofddeksels op grond van religie. In alle gevallen moet het gezicht volledig zichtbaar zijn.
  4. De school kan bepaalde kleding om veiligheidsredenen verplicht stellen.
  5. De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsredenen verbieden. Dit geldt bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding en bij activiteiten van praktische aard. De teamleiders van de school beoordelen dit.

Schoolterrein

  1. Leerlingen dienen zich correct te gedragen, zowel onderling als tegenover personeel en medeburgers.
  2. Bij alle activiteiten in schoolverband, inclusief de dagelijkse gang naar school en weer naar huis, moeten leerlingen zich ervan bewust zijn dat hun gedrag ook verbonden is aan de naam van de school.
  3. Leerlingen bezorgen buurtbewoners geen overlast.
  4. Verblijf van leerlingen op het terrein van andere ISW-scholen is alleen toegestaan als daarvoor toestemming is gegeven door de directie.
  5. Leerlingen moeten de aanwijzingen van de directie altijd opvolgen.

Genotmiddelen

Het is verboden om in en rond de school alcoholhoudende, verdovende, hallucinerende of stimulerende middelen te verhandelen, te bezitten of te gebruiken. Wanneer een leerling deze regel overtreedt, kunnen wij besluiten hem van school te sturen. Als het gaat om verhandelen, dan schakelen wij altijd de politie in.