Afspraken en klachten Pagina afdrukken

Lees hier meer over de kwaliteitszorg, de onderwijsinspectie, privacyreglement leerlinggegevens etc. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Contactpersoon Vertrouwenspersoon Klachtenregeling Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur Privacyreglement leerlinggegevens Klokkenluidersregeling

Contactpersoon

Elke locatie beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon bij wie ouders terecht kunnen met een klacht. Denk aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon geniet het vertrouwen van de mensen op de locatie. Hij zal in eerste instantie nagaan of ouders al geprobeerd hebben de problemen op te lossen met de betreffende persoon of met de directie. Overigens geldt altijd wel dat ouders de procedures, zoals die zijn vastgelegd in diverse regelingen (bijvoorbeeld leerlingenstatuut en examenreglement) op een correcte wijze moeten volgen.

Vertrouwenspersoon

In bepaalde situaties kan een beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon. Deze heeft geen arbeidsrelatie met onze scholengroep. Hij kan onderzoeken of de klacht op de juiste wijze is behandeld en of bemiddeling wenselijk of haalbaar is. Wanneer ouders besluiten de externe klachtencommissie in te schakelen, kan de vertrouwenspersoon ouders daarbij desgewenst begeleiden. Op de website van Lucas onderwijs (www.lucasonderwijs.nl) is meer informatie te vinden onder het kopje Over ons > Organisatie > Integriteir en privacy. Op ISW Lage Woerd zijn dhr. Groenendijk, e-mailadres grk@isw.info en mw. De Bruijn, e-mailadres bru@isw.info de vertrouwenspersonen.

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling. Daarin zijn o.a. de rollen van zowel de contactpersoon als de vertrouwenspersoon vermeld. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op www.lucasonderwijs.nl, onder het kopje Over ons > Organisatie > Klachtenregeling.

Klachtencommissie

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen die intern binnen de school en door Lucas Onderwijs niet opgelost kunnen worden, kunnen ouders terecht bij de Stichting GeschillenCommissies Bijzonder Onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van deze stichting.

Stichting GCBO 
Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag
T (070) 386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
I  www.gcbo.nlVertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik is een meld- en aangifteplicht bij wet geregeld. Als er een vermoeden is van een zedenmisdrijf op school, dan is Lucas Onderwijs verplicht contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs. Voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ouders contact opnemen met:
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (van 08.00 tot 17.00 uur)
www.onderwijsinspectie.nl

Privacyreglement leerlinggegevens

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Klokkenluidersregeling

Vanuit Lucas Onderwijs is er een klokkenluidersregeling opgesteld. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Lucas Onderwijs.